Dotace Integrovaného regionálního operačního programu

Sociální podnik Na dobré cestě s.r.o. podal žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 43 „Sociální podnikání II“ na projekt „Sociální podnik – kavárna“. Žádost byla schválena k financování z programu. Celkové způsobilé výdaje projektu budou 4 851 618 Kč. Podpora z EU (EFRR) bude činit 85%, tedy 4 123 875,30 Kč a zbylých 15% připadne na spolufinancování z rozpočtu příjemce dotace (sociálního podniku Na dobré cestě s.r.o.).

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 5. 2019.

Cílem projektu je vytvoření nového podniku, který bude naplňovat principy sociálního podnikání ve všech hlavních rovinách – sociální, ekologické, místní a v neposlední řadě ekonomické.

Sociální prospěch – hlavní cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením.

Ekonomický prospěch – pro sociální podnik je zásadní jeho dlouhodobá udržitelnost a další rozvoj. K tomu je třeba uvážené hospodaření v průběhu roku, tak vhodné nakládání s hospodářským výsledkem, kdy zisk bude primárně reinvestován do dalšího rozvoje podniku.

Environmentální prospěch – již příprava projektového záměru zohledňovala environmentální prospěch a zařazení postupů a technologií, jež respektují principy trvalé udržitelnosti. Velký environmentální přínos má také plánované používání místních surovin a vstupů.

Místní prospěch – Sociální podnik –  kavárna a jeho aktivity mají místní charakter. Z principu jsou aktivity podniku určeny zejména místním obyvatelům. Tam, kde to bude možné, se podnik bude orientovat na využití místních zdrojů. Zaměstnanci z cílových skupin budou rovněž obyvatelé z regionu.

 

Projekt je podporován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.